2015-12-22

Uppdatering av Djäkneparken

Upplands Väsby kommun satsar stort på utvecklingen i de centrala delarna av kommunen. De närmaste åren byggs området Fyrklövern ut med en ny park, bostadsrätter, hyresrätter, stadsradhus och andra lokaler – ”en omvandling från förort till modern småstad” som kommunen skriver på sin hemsida.

Processen är långt gången för vissa delar. Den 14 november visades hela det nya området upp i en utställning i Väsby centrum, där de senaste skisserna från byggherrar och kommunen fanns med – däribland Funkias förslag till parken söder om Väsby centrum.

Till_bloggen_NyaDjäkneparken

Parken är ett mycket spännande projekt och den byggs helt ny så när som på några befintliga träd som kan bevaras. Geografisk bildar den avslutningen på ett allmänt gång- och cykelstråk genom de kommande kvarteren inom Fyrklövern. Den utgör även lågpunkten för planområdet och fokus i program- och gestaltningsarbetet har bland annat därför legat på dagvattenhantering. I utformningen uttrycker det sig i en stor dagvattendamm i parkens norra del och i övrigt en stor andel gröngjorda, genomsläppliga ytor. Grönytorna består av buffrande dagvattenplanteringar, prunkande blomsterplanteringar, ängsvegetation, den öppna gräsytan i mitten av parken, vilken bjuder in till spontanaktivitet samt de mer lundlika gläntorna i den södra delen. Genom parken går två gator, vilka har fått en utformning som signalerar att de ska fungera på fotgängarnas villkor. I anslutning till dammen föreslås en långsträckt bryggkonstruktion som kopplar torget vid Väsby Centrum till resten av parken. Platsen i söderläge förväntas bli en härlig vistelseyta för alla brukare och besökare.