2014-01-30

The Rocks -samråd om nya studentbostäder på KTH

Vi har tillsammans med Semrén & Månsson gjort ett förslag med ca 270 nya studentbostäder på KTH som är ute på samråd t.o.m 4 mars . www.stockholm.se/kthstudentbostader Projektet görs tillsammans med Einar Mattson, Akademiska hus och Stadsbyggnadskontoret. Bilder och sektioner nedan gjorda av 
Semrén & Månsson
Kilen

Modellbild

Plan

Sektioner
Entréplatsen
Entréplatsen blir en ny knutpunkt i området och hanterar till stor del den
logistik som studentbostäderna kräver, sophantering, brandbil, tillgänglighet till
lokaler och bostäder, parkering för rörelsehindrade och passage för viktiga
stråk. Entréplatsen tangeras av ett av KTH:s mest frekventa stråk och kommer
således upplevas av ett stort antal personer. Av samma anledning ligger också
lokalerna mycket väl placerade – väl synliga längs med hela stråket från
Drottning Kristinas väg ända fram till Aulan. Platsen har därmed potential att
bli en träffpunkt och en samlingsplats. Entréplatsens golv består av smågatsten.
En trädgrupp av tallar i olika storlekar står tätt ihop på torgets nordvästra del
och bidrar till det krontak som är en del av institutionsparkskaraktären. Även
tillfartsvägen från norr införlivas i den nya platsen med cykelparkeringar,
sopkärl och planterade grönytor längs Ytkemiska institutets befintliga fasad.
Kilen
Från Entréplatsen och in mellan det södra och det mittersta huset sträcker sig
Kilen. Platsen sammankopplar entréplatsen med den gröna Solbacken och
stråket söderut. Kilens rum skapas av byggnadens vertikala väggar och det
hårdgjorda horisontella golvet i betong. Kilen är studenternas flexibla
vardagsrum och kan användas vid fest, kräftskiva och middagar, men också för
umgänge och studier. Pallar och bänkar i form av grovt tillyxade ekstockar
fungerar som sittmöbler. Pallar och bänkar i form av grovt tillyxade ekstockar
fungerar som sittmöbler. Mellan Kilen och Solbacken bildas en skarp gräns i
form av en betongmur/skiva som också går att hänga på från båda håll. Det
hårdgjorda betonggolvet blir en motsats till Tallgårdens gröna, mjuka golv och
blir en plats för aktiviteter och för passage till solbackenstråket.
Tallgården
Från Entréplatsen och in mellan det mittersta och det norra huset sträcker sig
Tallgården, som i kontrast till kilen, bildar ett horisontellt grönt golv, med
gröna barrträd som vertikala element. Tallgården utgör ett grönt mellanrum och
koppling till Solbacken i väster. Barrträd skapar en ridå som skärmar av mellan
byggnaderna och det mjuka gröna golvet infiltrerar dagvatten. Mot
Entréplatsen avslutas det gröna med skarp gräns, liknande den i kilen, i form av
en betongmur/skiva som man kan sitta på. Trädens kronor blir här också en
viktig sammanhållande funktion tillsammans med Entréplatsens- och
Solbackens solitärekskronor.
Solbacken
Genom placeringen av byggnaderna på kullen med studenternas yttre
vardagsrum i centrum kommer den idag glömda, oanvända solbelysta
gräsbacken bli en attraktiv plats att vistas på. Ett ev framtida stråk längs med
spårområdet har också fått en tryggare sträckning. Gräskullen behåller
karaktären av parkmark med gräs och kan användas av studenterna för picnic,
vila och lek. Sluttningen ligger i sydvästläge med vacker utsikt över staden.
Den artrika brynmiljön och torrängsvegetationen mot spårområdet bevaras och
förstärks med veddepåer (från nedtagna träd på platsen) och bon för insekter.
För att förstärka ekbeståndet i området planteras ett antal exemplar av ek i
soliga lägen söder om byggnaderna.
Hovjägarbostället
I förslaget tas den grusade gårdsplanen om hand och återskapas i en ny
tappning där studentbostäderna bildar en ny fond som ramar in området mot
norr. Den befintliga vegetationen i sydväst tas till vara och garagebyggnaden
flyttas mot öst. Mot gårdsplanen i souterrängvåningen, skapas en levande fasad
genom entréer till lägenheter och cykelförråd. På så sätt kommer gårdsplanen
användas från båda håll och bildar ett mer aktivt gårdsrum. Dagens
häckomgärdade sittplats återskapas. Ett vårdträd, en klassisk symbol för en
gårdsmiljö, placeras centralt i rummet. En sittbänk runt trädet ger möjlighet för
spontana möten. Vid den befintliga sittgruppen planteras ett nytt träd,
förslagsvis lönn, för att förstärka den gröna ridån mot väster. Byggnadens
gavlar ligger inkilade, i den omgivande grönskan. Byggnadens söderfasad
anknyter då till såväl gårdsplanen, den befintliga grönskan och topografin.
Grusplanen omgärdas av storgatsten för att skapa en övergång mot byggnad
och gräsyta. Ett stråk rör sig genom gårdsplanen och ger platsen mer liv.
Stråket förstärks ytterligare med den upplysta passagen in genom
studentbostäderna som leder till entrétorget.