En tillbakablick

Grunden till det som idag är Funkia AB hade sin början i december 2005. Då startade Emma Norrman Funkia Arkitektur och Trädgård vars hela verksamhetsidé var ”att rita gröna utemiljöer av hög kvalitet som blev byggda så som det var tänkt”. Drivkraften kom från en önskan om att vara nära projektet och kunden under hela processen och därigenom kunna höja kvalitén. Därmed ville hon också ta en aktiv roll i anläggnings- och skötselfasen. Redan från början fanns visionen om ett företag som arbetar med alla typer av uppdrag; från bostadsmiljöer och skolor till parker och stadsbyggnadsprojekt och i alla skeden; från förstudier till projektering, anläggning och skötsel. Under våren 2006 anställdes den första medarbetaren och därefter blev Frida Wilkne (syster till Emma) delaktig i verksamheten.

Frida och Emma, 2006

Kv Råttan ett av de första uppdragen för Fastighetsbolaget Einar Mattson, 2006

Våra första uppdrag bestod till stor del av upprustningar av bostadsgårdar i Stockholms innerstad. Fastighetsbolaget Einar Mattson blev vår största kund och i deras projekt jobbade vi också med planteringsarbeten och kom senare även att förvalta de upprustade gårdarna.

2010 fick vi uppdraget att ta fram ett förslag på utemiljön vid Stockholms Universitet; Frescati Campus, för Akademiska hus. I och med detta projekt skiftades också fokus till offentliga beställare och större projekt. Sedan dess har vi erhållit drygt 20 ramavtal med olika kommuner, fastighetsbolag och statliga verk. Vi har genomfört fler än 500 projekt i olika skalor och i olika faser, från Skåne i söder till Västerbotten i norr.

Bakom vår utveckling ligger många timmars hårt arbete och Funkia hade inte varit samma företag om det inte varit för alla fantastiska medarbetare som har arbetat/arbetar hos oss. Tillsammans med alla våra landskapsarkitekter, landskapsingenjörer och trädgårdsmästare har vi utvecklats till att täcka hela skalan från stadsbyggnad och landskapsprojektering till specialistkompetenser inom växtgestaltning, förvaltning och dagvattenhantering. Vi har dessutom haft väldigt roligt under resans gång.