Landskapsarkitekt Felix Melin, berättade om gestaltningen av stråken vid Nobelberget, där park, stadsrum, stråk, lekplats, bostadsgård och förskolegård har gestaltats för ett rikt stadsliv med brokig grönska och synliggörande av dagvatten. Stort fokus har legat på att väva in ekosystemtjänster och att bidra med en platsunik hemkänsla.

Tack Felix för en intressant föreläsning!