Enkehusparken

Enkehusparken är en större kvarterspark belägen i Vasastan. Parken ligger omgiven av byggnader; en grön oas undangömd i stenstaden. Parken uppfördes 1877 som en trädgård till det dåvarande Borgerskapets Enkehus och är klassificerad av Stadsmuseet som kulturhistoriskt värdefull. Här finns många stora och gamla träd, ett slingrande gångsystem, öppna gräsytor samt en mindre lekplats. Parken var dock sliten, innehöll stora skuggiga, sanka ytor som nyttjades dåligt, trycket på lekplatsen stort, entréerna otydliga och parkens identitet svag. Målet med förnyelsen av Enkehusparken var en mer attraktiv, välkomnande och hållbar parkmiljö för Norrmalms växande befolkning.

Tidigt i projektet genomfördes en dialog där det framkom att många uppskattade den naturliga, gröna karaktären i parken, att skötselnivån generellt var för låg och att en lugn oas efterfrågades. Önskemål framfördes även på att lekplatsen skulle förbättras för att passa även äldre barn. Med utgångspunkt i dialogen och parkens kvaliteter (främst träden, formspråket och kulturhistorien), togs sedan ett förslag fram för förnyelse. Upprustningen syftade bl.a. till att skapa en tydligare inramning av parken, tydligare markerade och mer välkomnande entréer, fler användbara och slitstarka gräsytor, en förbättrad småbanslek, mindre aktivitetsyta för äldre barn, nya sociala ytor som picknickytor på gräs och grus, möjlig yta för odling, förbättrad tillgänglighet, upprustat och förnyat växtmaterial med woodland, klätterväxter, praktrabatter och ätbara frukter och bär, nya möbler med trädgårdskänsla och olika lösningar för dagvattenhantering. Som en ytterligare kvalitetssäkring har vår växtgestaltningsansvarig och våra trädgårdsmästare ansvarat för planteringsarbetena.

Relaterade projekt