Norrbackatäppan

Populär park får nya möjligheter

Norrbackatäppan ligger i nordvästra Norrmalm, intill den nya stadsdelen Hagastaden. Parken används både som skolgård, allmän park, bostadsgård och av intilliggande förskolor. I och med inflyttningen till Hagastaden förväntas det redan höga trycket på parken öka ytterligare, vilket gör en upprustning nödvändig.

Inför framtagandet av ett förslag för parken genomfördes en dialog med bostadsrättföreningar, studenter, skolor och förskolor i närheten. Under november 2017 hölls ett parksamråd där förslaget presenterades och allmänheten gavs på nytt på nytt möjlighet att tycka till. I dialogen framkom att många tyckte det var viktigt att behålla den naturliga grönskan som finns i Norrbackatäppan och att det var viktigt att värna rofylldheten och parkens roll som en oas i stenstadens brus.

För att möjliggöra ett bättre samutnyttjande av Norrbackatäppan har parken givits en tydligare disposition. En del får karaktären av lekfull skolgård, med mer utmanande lek för skolbarnen och de lite äldre barnen som besöker parken. Mitt i parken skapas en plats för samvaro och lugn småbarnslek. De befintliga nivåskillnaderna utnyttjas för att skapa en fredad zon uppe på höjden, där ingen lekutrustning placeras. Denna del erbjuder öppna gräsytor för solbad, pick-nick och spontanlek.

I gränsen mellan parkens två nivåer finns en gammal husgrund bevarad. Denna förstärks och byggs på med ett trädäck som bildar en ny intim samlingsplats uppe på höjden. Trappor och terrasseringar knyter samman de två nivåerna och ansluter ned till den centrala samvaroytan. Här skapas en generöst tilltagen plats för parkens besökare att njuta på soldäck, under en behagligt skuggande pergola eller i hammockar. Platsen utformas med en trädgårdskaraktär och inrymmer även fruktträd, bärbuskar, blomsterprakt och plats för odling.

I vårt uppdrag ingår även grön byggledning under entreprenadtiden dvs. vi ansvarar för att följa upp och kvalitetssäkra hanteringen av skyddet av befintlig vegetation samt anläggandet av nya vegetationsytor, men även hårdgjorda ytor som påverkar befintlig vegetation. Mottagningskontroll av växter ingår också i uppdraget.

Relaterade projekt