Norrbackatäppan

Populär park får nya möjligheter

Norrbackatäppan ligger i nordvästra Norrmalm, intill den nya stadsdelen Hagastaden. Parken används både som skolgård, allmän park, bostadsgård och av intilliggande förskolor. I och med inflyttningen till Hagastaden förväntas det redan höga trycket på parken öka ytterligare, vilket gör en upprustning nödvändig.

För att möjliggöra ett bättre samutnyttjande av Norrbackatäppan har parken givits en tydligare disposition. En del får karaktären av lekfull skolgård, med mer utmanande lek för skolbarnen och de lite äldre barnen som besöker parken. Mitt i parken skapas en plats för samvaro och lugn småbarnslek. De befintliga nivåskillnaderna utnyttjas för att skapa en fredad zon uppe på höjden, där ingen lekutrustning placeras. Denna del erbjuder öppna gräsytor för solbad, pick-nick och spontanlek.

I gränsen mellan parkens två nivåer finns en gammal husgrund bevarad. Denna förstärks och byggs på med ett trädäck som bildar en ny intim samlingsplats uppe på höjden. Trappor och terrasseringar knyter samman de två nivåerna och ansluter ned till den centrala samvaroytan. Här skapas en generöst tilltagen plats för parkens besökare att njuta på soldäck, under en behagligt skuggande pergola eller i hammockar. Platsen utformas med en trädgårdskaraktär och inrymmer även fruktträd, bärbuskar, blomsterprakt och plats för odling.

Relaterade projekt