Sporthotellet

Aktivitetspark och torg invid Sporthotellet

I anslutning till utbyggnadsområdet Kista äng planeras Sporthotellet Playce samt ett urbant stråk, ett torg och en park. Funkia arbetar sedan 2019 med utformningen av torget och parken.

Då forskning visat att gruppen tjejer och unga kvinnor i låg grad använder Stockholms sport- och aktivitetsytor fanns ett politiskt uppdrag i det här projektet att det nya torget och parken skulle tilltala just denna grupp och uppmuntra till rörelse och en aktiv fritid.

Tidigt i projektet inleddes därför ett samarbete med Kista ungdomsgård där vi på Funkia arbetade med en grupp tjejer ifrån området för att ta reda på vilken sorts offentliga rum de helst ville se på platsen. Tjejerna, som var i ålderspannet 12-25 år, fick vid tre olika workshoptillfällen under våren 2019 möjlighet att uttrycka sina idéer kring parken.

Dialogen utformades som en cirkulär process där vi ställde frågor om tjejernas favoritplatser och diskuterade utifrån deras exempel. För skissarbete fanns en modell, ett kartunderlag och papper till hands för tjejerna att rita och beskriva sina idéer utifrån. Som komplement till workshopprogrammet togs även ett frågeformulär för parken fram. Detta för att kunna fånga upp fler idéer från unga tjejer i de omgivande stadsdelarna, som också utgör målgrupp för parken i framtiden.

Dialogarbetet mynnade ut i ett programförslag och en gestaltning för parken och torget. I arbete framkom att tjejerna önskar sig en park som kan fungera som en levande mötesplats året runt. De önskade sig en park med tydlig egen identitet där möjlighet finns till många olika aktiviteter. Dialogen med tjejerna i Kista visade exempelvis på ett stort intresse för dans i olika former. Att skapa en yta för detta någonstans i parken var därför självklart.

Torget framför entrén till Sporthotellet utformas som ett aktivitetstorg med ovala löparbanor och en rollerderbybana i platsgjuten betong. Mitt på torget byggs en rund trägradäng som både fungerar som läktare, samlingsplats, hängplats och scen. Inbyggt i trägradängen finns även el ansluten som kan nyttjas för framtida  evenemang på rollerderbybanan.

Relaterade projekt