Norr Mälarstrand

Upprustning av kulturhistorisk pärla

Parken längs Norr Mälarstrand är mycket uppskattad och välbesökt. Den är en av Stockholms bäst bevarade parker från 40-talet och är en av de finaste exemplen på Stockholmsskolan som på 1940-50-talet var ett stilbildande ideal för skapandet av parkmiljöer och som även uppmärksammats internationellt.

Parken behöver rustas och anpassas för att möta det större antalet användare. Behov av åtgärder har tidigt identifierats för strandskoningar, bryggor, gångvägens sträckning och beläggning, lekplatsen, sittplatser, belysning och föryngring av parkens bestånd av björkar. En viktig utgångspunkt för programmet är att alla åtgärder och förändringar tar stor hänsyn till parkens ursprungliga utformning och till de idéer som låg till grund för parken.

Målet med upprustningen av Norr Mälarstrands parkstråk är att bevara och utveckla dess kulturhistoriska värden samtidigt som innehåll, användbarhet och skötselförutsättningar utvecklas och förbättras.

Relaterade projekt