Stensö

Bostadsgårdar under ständig utveckling

Hösten 2011 blev Funkia engagerade i utvecklingen av utemiljön kring de fyra bostadshusen från sent 1960-tal och som utgör bostadskvarteret Stensö. Kvarteret har tre tillhörande storgårdar, som delvis har naturparkskaraktär. Uppdraget har utvecklats under projektets gång  till ett helhetsåtagande: program- och bygghandlingar, projekt- och byggledning under anläggningsentreprenaderna samt därefter vidareutveckling av gårdarna. Dessutom har Funkia ansvar för skötsel och drift av bostadsgårdarna.

Under 2011-12 togs ett åtgärdsprogram fram med prioriteringar som sedan resulterade i ett gestaltningsprogram med förnyelse av bostadsgårdarna. Gestaltningen har tydliga kopplingar till den ursprungliga gestaltningen från 1960-talet där trädstruktur och i vissa fall formspråk återanvänds, men med funktioner och krav utifrån nuvarande behov inarbetade i gestaltningen. Funkia har sedan 2017 ansvarat för skötseln av bostadsgårdarna och vidareutvecklat anslutande delar. Detta som en följd av att gårdarna efter förnyelsen blivit betydligt mer frekvent använda och att fler sociala och aktiva ytor efterfrågas.