Brunna IP

Idrott som samhällsfunktion

Botkyrka kommun har beslutat att utveckla tre idrottscentrum i kommunen. Funkia fick våren 2011 i uppdrag att göra en förstudie för hur idrottsområdet Brunna kan utvecklas till en aktivitetsoas.

Området har analyserats utifrån ett flertal aspekter såsom service, kommunikation, trafik, stadsstruktur och landskapsbild. Utifrån analyserna har en syntes växt fram som tydligt visar på att området behöver förstärka sina delar och koppla samman dem med en genomgripande idrottsaxel. Med ett centralt entrétorg som samlar flera byggnader för idrottsverksamhet förstärks området ytterligare och därigenom gynnas synergier.

Trafiksituationen förbättras och parkeringsmöjligheterna byggts ut. Dagvatten hanteras lokalt och ses som en resurs för idrottsoasen. Även skolan och fritidsverksamhet kopplas till idrottsparken för att uppnå en större positiv socioekonomisk effekt.

Relaterade projekt