Podil

Framtidens stadsfront utmed Dnipro

Podil är en stadsdel som ligger i de äldre centrala delarna av Kiev intill floden Dnipro. Förenklat består den idag av fyra fundamentala men osammanhängande områden. Med svårtillgängliga skogsbeklädda kullar i väst, en central stadsdel där bilen står högst, det otillgängliga industriområdet och kajen samt floden Dnipro där en åttafilig bilväg separerar stadsdelen från floden. Som det är byggt idag skapas en minimal upplevelse av landskapet och grönska, floden och vattnet och det kulturhistoriska arv som industrierna vid Kajen och ytorna runt Bryggeriet utgör. Offentliga ytor är få och det finns endast ett torg som mest används som bilparkering.

Som svar på detta har vi jobbat med strategin ”Flöden” där det linjära området omvandlas till en kulturellt aktiv länk som ska kunna binda ihop de fyra frånkopplade områderna.

Det gröna flödet representerar det ekologiska flödet och stadsgrönska. Det handlar om att vegetationsmässigt koppla ihop staden, floden och skogen.

Det blå representerar flödet av vatten och upplevelsen av floden Dnipro. Sittgradänger, och svepande bryggor möjliggör en utökad vattenkontakt. Regngårdar hanterar vatten längs boulevarden och länken kopplar samman floden med sjön uppe i kullarna.

Det oranga representerar det sociala flödet och hur det nya stråket skapar nya möten och platser för samvaro med stor variation i rumslighet. Den utgörs även av den sociala aspekten av kajpromenaden, Boulevarden och de viktiga noderna som Hamntorget, Hamnparken och en ny Plaza skapar.

Det lila flödet är det kulturella flödet, vilket handlar om att förstärka och länka samman det historiska och kulturella arv som Kajen och Industriområdet runt bryggeriet skapar.

Konceptuellt har vi jobbat med Dnipro och dess naturlandskap som huvudkoncept, kontrasten mellan naturen och det människopåverkade och allt däremellan.

Den första delen av kajpromenaden intill gamla Podil får en relativt traditionell utformning med trädäck och en mer formell sittgradäng som når ner hela vägen till floden. För att skapa det gröna flödet finns slänter med vegetation i trappstegen.

Den andra delen gestaltas med hänsyn till lämningar ifrån industrierna där gamla spår hjälper till att strukturera dess utformning. Här görs tillägg i form av svepande bryggor som möter vattnet på olika sätt. Vissa går ut horisontellt och skapar en upplevelse av floden från ovan. Vissa går ner till vattnet och möjliggör en fysisk vattenkontakt. Besökaren kan uppleva floden med flera sinnen.

Bryggorna kopplar ihop med intilliggande lokalgator och i förlängningen av lokalgatorna bevaras betongytan vilket ger en fond som påminner om hur kajpromenaden en gång såg ut. Ljust och mörkt tegel används för att knyta an till den gamla tegelfabriken och den produktion som har varit viktig för Podil.

Relaterade projekt