Tegelbruket

Landskapsanalys

Funkia har tagit fram en landskapsanalys över ett cirka 30 hektar stort område på Brevikhalvön i Tyresö. Området består av ett femtiotal fritidsbostäder varav flertalet omvandlade till permanentbostäder, detta trots att byggrätterna är små och det saknas kommunalt vatten och avlopp.

Landskapsanalysen var en del i Tyresö kommuns arbete med att detaljplanelägga Brevikshalvön och syftar till att ge en samlad objektiv bild av nuläget. Analysen sammanfattar och värderar områdets landskapliga förutsättningar, de befintliga naturvärdena, områdets rekreativa värden med fokus på upplevelsen av naturvärden samt rekommendationer, åtgärder och förbättringar.

Relaterade projekt