Stora torget Västerås

En historisk återknytning med nutiden närvarande

Västerås stad bjöd in tre kontor till ett parallellt uppdrag om Stora torget i Västerås för att generera olika förslag på hur en upprustning av torget skulle kunna gestaltas.

I förslaget har vi låtit gestaltningen knyta an till torgets långa och gedigna historia. Stora torget som ligger i de centrala delarna av Västerås, nära ån, kyrkan och det välkända Stadshotellet. Stora torget har i många sekler varit den viktigaste handelsplatsen och knutpunkten i staden. Vår ambition var att ta fram ett förslag där torgets befintliga kvaliteter erkänns, förstärks och utvecklas.

Gamla fotografier vittnar om stora torgets gradvisa förvandling över tid och ger information om vilka komponenter som bestått och vilka som försvunnit ur stadsbilden. Inventeringar och analyser av staden som helhet gav idéer på hur även vår samtid kan göra avtryck på platsen, med nya strukturer och sammanhang. Genom att sammanföra dessa två aspekter i gestaltningen, det gamla och det nya, ökar förutsättningar för ett aktivt och levande torg med bevarad identitet. Ett torg som fungerar som en självklar attraktiv plats för näringslivet, fastighetsägare, besökare och evenemang. I förslaget har årstidsdynamiken accentueras med hjälp av ny vegetation och innovativ belysning.

Relaterade projekt