Saltsjöqvarn

Transformation av havsnära industriområde

Saltsjöqvarn är ett riksintresse av kulturhistoriskt värde, beläget i direkt anslutning till Stockholms inlopp.  I uppdraget strävade vi att låta platsens industrikaraktär genomsyra gestaltningen av den yttre miljön. Målet var även att utnyttja topografin i området och låta en befintlig rasbrant fortsättningsvis synas i området samt att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och fylla dem med nya funktioner.

Många historiska detaljer och material har bevarats eller återanvänts i området för nya funktioner. Danvikshospitalet som ligger i området har fått en ny välordnad park omkring sig. De restaureringsideologiska ställningstagandena har legat i gränszonen mellan att renovera och förnya fritt. Bland annat byggdes en ny kajkonstruktion. Vid den gamla konstruktionen hängdes samtidigt ett stålbärverk med trädäck på för att möjliggöra åtkomst till kajens gamla läge.

Relaterade projekt