Fyrklövern

Upplands Väsby kommun i Stockholms Län har sedan 2015 satsat stort på bostadsutveckling och förnyelse av de centralt belägna offentliga platserna. Ambitionen är att omvandla lokalsamhället -från förort till modern småstad. För att skapa en levande stadskärna utvecklas därför det centralt belägna området ”Fyrklövern” med 1500 nya bostäder med tillhörande lokaler, ny park, stadsgator, stråk och torg.

Med ett övergripande ansvar för utformningen av den allmänna platsmarken inom ”Fyrklövern” har Funkias landskapsarkitekter verkat för att gestaltningen samordnas med samtliga inblandade aktörer i projektet. Det vill säga; Arkitekter och byggherrar från elva olika fastigheter, övriga tekniska konsulter delaktiga i projektet samt krav ställda från kommunens förvaltningar. Under de år som projektet löpt har vår roll som ansvarig landskapsarkitekt varit att värna om förståelsen för sambanden, de ekonomiska aspekterna och samtidigt ha en överblick för att hålla ihop helheten och visionen. Att området bidrar till och uppnår de kvalitéer som ger människor, djur och växter förutsättningar för goda livsmiljöer har varit en av de viktigaste aspekterna för projektets gestaltning. Totalt sett uppnår projektet 25 av de 32 strategier som kommunen satt upp för ekosystemtjänster.

Dagvattenhantering har också varit en central del i projektet, och vattnets väg har varit ett återkommande tema i gestaltningen. Genom en öppen dagvattenränna i gaturummet leds allt dagvatten från kvarteren i Fyrklövern till en stor dagvattendamm i Blå Parken, som ligger i direkt anslutning till projektet.

Uppdraget i siffror; Parkmark 9000 m2, Torgyta 4800 m2, Gångstråk 800 m samt Gator 2900 m. Dagvattendammar 1100 m2, Vattenränna 350m.

Relaterade projekt