Småkrypparken

Nära Ulvsunda slott, mellan villor och flerbostadshus finns en lekplats utöver det vanliga – en lekplats för barn såväl som insekter. Lekplatsen ”Småkryp” är en viktig plats för boende i Bromma, inte minst på grund av bristen på större allmänna parker. Platsen hade potential att fungera som en park för ett större upptagningsområde än bara de närboende. Genom en parkförnyelse har parkens dragningskraft som samlingsplats förstärkts. Parken har klimatanpassats, fler lekvärden tillförts och de sociala och ekologiska värdena som redan fanns på platsen har utvecklats.

Strategi och koncept var återbruk och resurseffektivitet.
1. Utgå från- & förädla befintliga kvaliteter
2. Skapa mer tilltalande rumsligheter & platser
3. Tydliggöra entréer & gränser

Ett nytt leklandskap har skapats där lekbara ytor har integrerats i parkens utformning. Två insektsskulpturer i trä har landat på platsen, de bjuder in till lek och är identitetsskapande element. Utformningen gynnar insekter: sittplatser och visuella avgränsare kan även fungera som vinterboende för insekter och djur, ängsmark och blommande buskar gynnar pollinatörer. Parken är varierad med ytor och stämningar som passar parkbesökare med olika typer av behov. Större öppna ytor som Pelousen och Spelplanen lämpar sig för fart och rörelse samtidigt som de mindre, intima rummen som Trädgården och Leklabyrinten är mer rofyllda och bjuder in till rollek och nyfikenhet. Trots relativt enkla medel har parken fått en tydligare rumslighet tack vare kompletterad växtlighet och en nedsänkning av gräsytan. I den Blommande Skogen har undervegetation planterats under befintliga träd. Platsen har även kompletterats med lekbuskage och fruktgivande träd och buskar vilka bidrar till pedagogiska värden och stimulerande lekmiljö. Genom att strategiskt placera kastanjestaket och gabionmurar med trästockar eller stenar har tydliga entréer och inramning av platser skapats. En ny sänka tar emot vatten och kan vid skyfall dämma upp i en bäckfåra med synliga stenar och spänger. Ett inslag som bidrar till upptäckarglädje med eller utan vatten.

Relaterade projekt