Blå parken

Upplands Väsby kommun satsar stort på utvecklingen i de centrala delarna av kommunen och då även på de offentliga platserna. De närmaste åren byggs området Fyrklövern ut med 1500 nya bostäder med tillhörande lokaler, en ny park, stadsgator, stråk och torg – ”en omvandling från förort till modern småstad” som kommunen skriver på sin hemsida.

Blå parken är ett mycket spännande projekt och den byggs helt ny, så när som på några befintliga träd som kan bevaras samt mycket stora träd som återplanteras. Geografisk bildar den avslutningen på ett allmänt gång- och cykelstråk genom de kommande kvarteren inom Fyrklövern. Den utgör även lågpunkten för planområdet och fokus i program- och gestaltningsarbetet har bland annat därför legat på dagvattenhantering och ekosystemtjänster. I utformningen uttrycker det sig i en stor dagvattendamm i parkens norra del och i övrigt en stor andel gröngjorda, genomsläppliga ytor. Grönytorna består av buffrande dagvattenplanteringar, prunkande blomsterplanteringar, ängsvegetation, den öppna gräsytan i mitten av parken, vilken bjuder in till spontanaktivitet samt de mer lundlika gläntorna i parkens södra del. Genom parken går två gator, vilka har fått en utformning som signalerar att de ska fungera på fotgängarnas villkor. I anslutning till dammen byggs en långsträckt bryggkonstruktion som kopplar torget vid Väsby Centrum till resten av parken. Platsen i söderläge förväntas bli en härlig vistelseyta för alla brukare och besökare.

FÖRE: Innan Blå Parken. Träden har bevarats och fått en ny placering i parken.

Relaterade projekt