Täby Park

En ny stadsdel i Täby, ”Storstad på kartan men en småstad i själen”

På Galoppfältet där Täby Galopp tidigare fanns pågår Täbys största stadsbyggnadsprojekt sedan Täby centrum. Täby Park ligger öster om centrum i direkt anslutning och med mycket bra kollektivtrafik. Området är 70 ha och omfattar drygt 6000 lgh för 20 000 invånare och ska även erbjuda god service och med möjlighet för ca 4000 arbetsplatser.

De två första etapperna är under byggnation och här har Funkia haft i uppdrag att ta fram Gestaltningspriciper för gatorna och torgstråk samt projekterat dem. Nu arbetar vi med koncept – och programhandlingar för parkerna och ett torg inom första etappen. I nära samarbete med Täby kommun utvecklar vi allmän platsmark tillsammans med våra beställare för att efter färdigställandet kunna överlämna dem till kommunen.

Stadsdelen prioriterar gång- och cykeltrafik vilket genomsyrar gestaltningen av gatorna, vilket innebär flera cykelbanor som integreras i gatorna. Dagvattenhanteringen i stadsdelen sker främst genom regngårdar eller skelettjordar som i sin tur är kopplade till dagvattenledningsnätet och därigenom uppnås både fördröjning och rening av dagvattnet samt ger en stark karaktär till gatorna med mycket träd, buskar och perenner.

I stadsdelen är det planerat för en grön slinga som löper i en loop och kopplar på de flesta parkerna och skapar ett grönt och tryggt rörelsestråk för boende och besökare. Mer information kring parkerna kommer.

Relaterade projekt