KV. Poolen

Arenastadens hållbara landmärke

Funkia har ansvarat för gestaltning av utemiljön vid Solnas nya landmärke. Det vilket innefattar byggnadens entréytor, regnbäddar och gröna tak. Även byggda element såsom ventilationstorn, bro och trappa ingår.

Entréplatserna återfinns på byggnadens östra sida, simhallens i norr och kontorets i söder. Regnbädden bildar en grön välkomnande fond utmed Kolonnvägen. Den fördröjer och infiltrerar majoriteten av byggnadens dagvatten som leds från taket via stuprör och rännor. Ventilationstornet i regnbädden samspelar med byggnadens form och material. Växtvalet har gjorts med inspiration ifrån den svenska naturen. Det övre växtskiktet består av två arter av björk med stort estetiskt värde med sin stam och bark.

Befintlig gångpassage ersätts med en ny gångbro som ansluter till byggnadens tredje våning. Passagen är tillgänglig för allmänheten och ansluter därför till allmän platsmark via en öppen trappa inom byggnadens huskropp.

Identitet

Med platsens närhet till stambanan hämtar gestaltningen sin karaktär och materialitet från järnvägen och andra järnvägsnära platser. I början av 1900-talet var statens järnvägar en viktig kunskapsspridare om hur man kunde smycka närmiljön med växter. SJ:s planteringar och parker introducerade nya trädgårdsmoden och nya växter. Järnvägsmiljöns råa och enkla material ger en tydlig karaktär och en hållbar och rustik offentlig miljö.

Gestaltning

Identiteten återkommer i gestaltningens formspråk och material. Raka former med rundade hörn tar hänsyn till platsens rörelser och stråk. Granit, Ek och Tombak ges en omhändertagen bearbetning som skapar ramen för platsens gröna inslag.

Dagvattenhantering

Platsen ges en stadsmässig gestaltning som kan möta behov som en tätare stad ställer. Dagvattenhantering och ventilation ges en tilltalande gestaltning som tillför karaktär till stadsrummet. Dagvattenhanteringen bidrar till Kolonnvägens karaktär men även en robust yta för klimatanpassningar. Platsen ges en stadsmässig gestaltning som kan möta behov som en tätare stad ställer. Dagvattenhantering och ventilation ges en tilltalande gestaltning som tillför karaktär till stadsrummet.

Hållbarhet

Platsen ges en hållbar gestaltning med material av hög kvalitet. Flexibla ytor ger möjlighet att möta dagens behov samtidigt som det finns utrymme för hantering av framtida behov. En öppen och välkomnande gestaltning gör platsen till en inbjudande entréplats till denna del av Solna.

Relaterade projekt