Gribbyparken

Gribbyparken är en kvarterspark från 50-talet belägen i närheten av Spångavägen i nordvästra Stockholm. Upprustningen av Gribbyparken ingår i ’Grönare Stockholm’, Stockholms stads satsning för att utveckla stadens parker och naturområden. Ett mål för Gribbyparken och kriterium i ’Grönare Stockholm’ var att stärka gröna samband och göra åtgärder som gynnar biologisk mångfald, med särskilt fokus på pollinatörer. Som svar på ytterligare ett kriterium i ’Grönare Stockholm” skulle vi även utreda dagvattenfrågan och utforma parken som uppsamlingsyta för dagvatten från närliggande hårdgjorda ytor. Andra delmål för arbetet var bl.a. upprustning av entréer, lekplatser och lekytor samt plantering av fler träd och buskar som blommar och ger bär.

Arkitektonisk kvalitet och gestaltning

Utgångspunkten för gestaltningen har varit att bevara och förädla så mycket som möjligt av parkens grundstruktur från 50-talet, snarare än riva och bygga nytt. Befintliga ytor, kanter, vegetation och utrustningar har inventerats och avvägningar har gjorts om och hur de ska tas bort, ersättas, lagas, kompletteras, återanvändas på ny plats eller få vara kvar. Exempelvis har en befintlig gammal jordkällare och en mindre sliten förrådsbyggnad fått nytt liv och syfte i parken. Förrådsbyggnaden utnyttjas som plats för biologisk mångfald där hela sydfasaden kläs in med insektshotell och även blir en informationshub för besökare. Den befintliga jordkällaren fylls med olika lager av löst naturmaterial för att bli boplats åt insekter och groddjur.

Ekologiska kvaliteter

Tillsammans med en ekolog inventerade och analyserades platsen tidigt i projektet för att hitta möjliga utvecklingsåtgärder. Konkreta förslag togs därefter fram:

  • Befintliga träd och annan vegetation bevaras i så stor utsträckning som möjligt
  • Nya planteringar fylls med ståndortsanpassade växter som blommar och ger bär/ frukt
  • Sandblottor och insektshotell i olika former placeras ut på lämpliga platser i parken

En strategi togs också fram för hur vegetationen i vissa delar kan omformas med skötsel. Entréer tydliggörs bl a med gabionmurar som också fungerar som boplatser för insekter. Belysningen utformas för att minimera påverkan av den biologisk mångfalden, ex. med tids- och närvarostyrd belysning.

Dagvatten

Målet att hitta åtgärder för att ta hand om och fördröja dagvatten från parken och omgivande hårdgjorda ytor (parken är del av ett större avrinningsområde) resulterade i svackdiken och översvämningsbar gräsyta.

Sociala kvaliteter och dialog

Parken är välanvänd och uppskattad, framför allt av de boende i närområdet men också av förskolor i närheten. En viktig aspekt i uppdraget har därför varit informationsutbytet med de boende i området som på olika nivåer har genomsyrat hela projektet. Medborgardialogen som Funkia planerade och utförde som en workshopdag i parken var omtyckt och gav värdefull input till projektet. Utefter önskemål har bl a ny lekutrustning tillkommit och fler sittplsatser anordnats, dels vid lekytan och dels i den härliga äppellunden. Grillplatsen har fått en bättre placering ihop med sittplatser vid bord.

Tillgänglighet

Lekplatsen får en mer sammanhållen gestaltning och förbättrad tillgänglighet med hjälp av nya ytor, kanter och lekplatsstaket utan att förstöra den fina äppellunden. Även här har stor omsorg lagts på hur de befintliga lekutrustningar som är i bra skick kan återanvändas; lagas/ målas om/ flyttas, och ingå i den nya lekplatsutformningen.  Fler tillgängliga sittplatser vid bord lagts till både vid lekplatsen och vid grillytan. Lekutrustningen som tidigare låg utspridd på gräsmattan som isolerade öar har i stället samlokaliserats och binds samman med en tillgänglig stenmjölsyta vilket förbättrar framkomligheten för dem med rörelsehinder.

Relaterade projekt