Översvämningsutredning/Dagvatten

Sommaren 2023 blev Funkia kontaktade av HSB i Södertälje. Anledningen var en BRF med återkommande översvämningsproblem i fastigheten. Funkia fick därför som uppdrag att utreda fastighetens dagvattenproblematik och ge förslag på åtgärder.

Utredningen innefattade områdesbeskrivning med markförutsättningar, höjder och befintligt ledningsnät med problembild, samt kartering av markanvändning och avrinningsområden och beräkning av dagvattenflöden i de olika åtgärdsalternativ som presenterades.

Resultaten av utredningen visade att de befintliga dagvattenledningarna var dragna delvis under byggnaden, och hade problem med såväl bakfall och sättningar som igensättningar. Som förslag på lösningar presenterades 4 alternativ med ökande teknisk robusthet. Alternativen inkluderade åtgärder såsom:

  • Omkoppling av brunnar med omdragning av ledning utanför fastighet
  • Ledning av dagvatten från lågpunkt till stenkista, med och utan utlopp med tömning till kommunal ledning
  • Bortkoppling av vatten från allmän platsmark för minskad belastning av fastighetens ledningsnät

Relaterade projekt