Albydal

Albydal är en ny stadsdel som planeras av Vasakronan vid den nya tunnelbanestationen i Södra Hagalund i Solna. Albydal blir ett levande område där tät centrumbebyggelse med både kontor och flerbostadshus varvas med vackra torgstråk. Funkia har ansvarat för utemiljön i Albydal vad gäller både landskap, dagvattenhantering, och ekologisk kompensation. Stadsdelens varierade utformning innefattar torgytor, entréytor, gaturum, gårdsmiljöer, regnbäddar och gröna tak.

Mot Solnavägen och den nya tunnelbanan öppnar sig det stora Entrétorget med hängytor, träd och cykelparkering. Maximal plats lämnas för sociala ytor genom att dagvatten fördröjs och renas i ett 60 m3 stort underjordiskt magasin under torget. Intensiva skyfall buffras tack vare torgytans lätt konkava utformning.  I Gröna torget skänker istället 170 m2 regnbäddar lugn och grönska åt kvarteret.

Längre in i kvarteret möts man av Promenaden: en grön gågata där fotgängare rör sig längs med nedsänkta regngårdar, sittmöbler och entréer till lokaler i bottenvåningarna. De många entréerna bidrar till att skapa trygghet och en aktivitet på gågatan. Promenaden kopplar också Solnavägen till Sundbybergsvägen via Entrétorget.

Hållbarhet

Hela projektet genomsyras av det hållbara livet och en hållbar livsstil. I utemiljön tar detta sig form genom återbrukade material, regnbäddar, noga utvalt växtmaterial för att gynna den biologisk mångfalden, plantering av ek och barrträd för att gynna de befintliga spridningssambanden på platsen.

Gestaltning

Två av de idag tre karaktäristiska bruna tegelbyggnaderna från sent 70-tal får stå kvar och anpassas och integreras i utformningen av stadsdelen. Utemiljön runt den nya bebyggelsen vävs samman med gemensamma markmaterial, objekt och vegetation.

Marken i stadsdelen ska upplevas som ett sammanhängande golv där besökaren rör sig sömlöst mellan de olika delarna. Grönt, hållbart och socialt liv är ledord i gestaltningen.  Sittmöbler av återbrukat material i form av utsågade bjälklag placeras ut längs promenadens entrézoner.

Dagvattenhantering

Dagvattenutredningen för kvarteret Albydal 3 har framarbetats enligt Solna stads dagvattenstrategi och krav på fördröjning och rening av 20 mm nederbörd. En prioritering i utredningen har varit att lågpunkten i Solnavägens passage under Ostkustbanan inte ska belastas av ytterligare dagvatten, så att framkomligheten för utryckningsfordon inte påverkas. Slutsatser från dagvattenutredningen inkluderar:

  • En kombination av nedsänkta växtbäddar, diken, och magasin på allmän platsmark gör att varje delområde kan fördröja dagvattnet lokalt samt ge möjlighet till ytlig fördröjning av skyfallsvatten. Där konflikter med befintliga ledningar kan uppstå har dessa markerats.
  • Kvartersmarkens innergårdar kan avvattnas genom växtbäddar på innergårdarnas bjälklag, förutsatt att taken avvattnas mot innergårdarna och att tillräcklig marköverbyggnad anläggs.
  • För kontorsbyggnader med liten möjlighet till DV-hantering på förgårdsmark föreslås försänkta intensiva gröna tak. Detta undviker att Solnavägen belastas.
  • Genom ett samarbete med LA har en höjdsättning för området tagits fram som gör att flödet mot lågpunkten på Solnavägen inte ökar.
  • Dagvattenutredningen visar att DV-hanteringen kan utföras enligt Solnas strategi och utan en negativ påverkan på MKN för recipienten.

Relaterade projekt