Klintehamn Dagvattenutredning

Klintehamns hamn är Region Gotlands största godshamn och hanterar godsmängder på upp till 250 000 ton per år. Hamnverksamheten omfattar hantering av bland annat skogsprodukter, spannmål, gödsel och kalksten.

För dagvattenhantering i godshamnar gäller generellt att allt gods som hanteras öppet och är exponerat för väder och vind kan antas bidra med föroreningar som beror av godsets egenskaper. Därtill påverkas även dagvattnet av tung trafik och ibland av korroderande metallytor.  Ofta finns ingen eller begränsad reningsanläggning för dagvattnet, i vilket fall vattnet avrinner till närmsta havsvik.

Vintern 2023 påbörjade Funkia det spännande uppdraget att utreda befintlig och möjlig dagvattenhantering i Klintehamns godshamn. Fokus ligger på att förbättra funktionen hos den begränsade och problemdrabbade reningsanläggning som finns i nuläget, samt att om möjligt utöka dagvattenhanteringen så att även resterande ytors dagvatten renas från koppar, zink och näringsämnen. Målet med uppdraget är att ge förslag på dagvattenhantering som möter de reningskrav som specificeras av hamnens miljödom, inom ramarna för vad som är möjligt sett till platsbegränsningar, kostnader och hamnens resurser.

Relaterade projekt