Lilla Alby skola

Aktivitet och hälsa i fokus

Uppdraget bestod av att rusta upp en befintlig skolgård samt gestalta en helt ny del av gården till Lilla Alby skola. Skolan hade genomgått en ombyggnation, då en ny skolbyggnad länkats ihop med den befintliga skolan via en länkbyggnad två våningar ovan mark. Denna om- och tillbyggnad ställde höga krav på tillgänglighet och utformning både under själva länken men också i området kring de sammanlänkade byggnaderna.

Skolbarnens önskemål om lekfunktioner för gården och utrustning var till stor hjälp vid gestaltningsarbetet. Det är dessa önskemål som nu är tillgodosedda på den nya- och den befintliga skolgården. Ambitionen var förutom att öka lekvärdet på platsen, även att öka andelen vegetation på gården. Odlingslådor, vattentåliga växter, artrikedom i växtval med sorter som blommar då barnen vistas i skolan, ger både pedagogiska kvaliteter så som sinnliga.

På den nya skolgården anläggs en konstgräsplan för bollspel som skall vara tillgänglig som gemensamhetsanläggning. I största möjliga mån har befintliga gatuträd sparats. Tillbyggnaden och länken har sedumtak som hjälper till att omhänderta dagvatten. Detta för att kompensera för de utökade hårdgjorda ytorna som skapas på fastigheten. Dagvattnet på tomtmarken och takvattnet kommer att tas hand om lokalt (LOD) genom ett perkolationsmagasin och planteringar.

Relaterade projekt