Rudboda skola

En salamander görs sitt intåg

I utformningen av skolgården har vi låtit oss inspireras av det artrika Rudbodakärret där salamandrar och groddjur lever i direkt anslutning till skolgården. Skolgårdens unika läge i naturen, på en bergsknalle, utgör en fantastisk förutsättning för en dynamisk skolgård för rörelse, lek och naturpedagogik. Gestaltningen utnyttjar nivåskillnader genom att forma om marken till ett system av terrasser som inhyser olika typer av aktiviteter. Den kuperade marken ger samtidigt en fin överblickbarhet över hela platsen, ut över Rudbodakärrets naturområde. Spår i landskapet vittnar om den gamla skolans placering och olika byggelement på skolgården knyter också an till dem och på så sätt också till platsens historia.

En medveten dagvattenhantering i området har varit en viktig del i arbetet och en förutsättning för att nå klassificeringen Miljöbyggnad Guld. Systemets utformning bidrar även med pedagogiska värden till skolgården.

Relaterade projekt