Tingvallaskolan & Aspbackens förskola

Tingvallaskolan och Aspbackens förskola är samverkansprojekt mellan Sigtuna kommun och In3prenör. Projektet omfattar utemiljön till nybyggnad av skola, förskola och idrottshall i Märsta, Sigtuna kommun. Skolbyggnaden innefattar förskola, skola för årskurs 0-9, samt idrottshall. Det är stora ytor skolgård som har gestaltats och projekterats, vilket är positivt med tanke på barnens möjlighet till aktivitet och rörelse. De nya gårdarna uppfyller Boverkets rekommendationer om ca 30 kvm friyta per skolbarn samt 40 kvm per förskolebarn.

Gestaltningen för gården utgår ifrån konceptet VÅGA VARA DU! Konceptet tar avstamp i barns möjlighet att uttrycka sig genom sina olika förmågor och få vara delaktiga i utvecklingen omkring dem. För att väcka barnens lust att utvecklas och utmana sig själva, att våga och att experimentera anpassas miljöerna för olika typer av lek, både av det lugnare och av de mer fysiska slaget. Här ska barnen kunna finna platser för att balansera och utveckla sin motorik, såväl som att läsa och återhämta sig.

En dynamisk och fritt flödande lek förstärks med hjälp av en variation av lugna områden, platser för sinnliga lekar, omslutna rum, kreativa hörnor, öppna ytor för spring och fysiskt utmanande utrustning. Utemiljön är indelad i zoner för olika aktiviteter och innehåller bland annat en mindre grusplan för fotboll, områden för naturlek och bollspel. Det finns också möjlighet till stillsammare vistelse med olika sittmöjligheter och samlingsplatser. Inom området möjliggörs också för en scen och ytor med skärmtak.

Förskolegården är skild från skolgården. Formspråket är naturligt, böljande och något kuperat. Gårdens befintliga kvaliteter med stora befintliga träd bevaras i den nya gestaltningen. En dynamisk och fritt flödande lek förstärks med hjälp av en variation av lugna områden, platser för sinnliga lekar, omslutna rum, kreativa hörnor, öppna ytor för spring och fysiskt utmanande utrustning.

Relaterade projekt