Fittjaterrassen

Vitalisering av miljonprogramsområdet Fittja

År 2006 anordnande Botkyrka kommun ett parallellt uppdrag omfattande det befintliga parkområdet Fittja Äng och det tilltänkta bostadsområdet Fittjaterrassen. Projektet har sträckt sig från tidig planprocess med framtagande av underlag för detaljplan för Fittjaterrassen samt vidare gestaltning av de allmänna torgrummen, gatorna i området samt förgårdsmark till bostäderna.

I gestaltningen av de offentliga ytorna identifierades den visuella kopplingen till Albysjön som ett värdefullt inslag i området. Torgutrymmet utgör idag ett diagonalt stråk som letar sig ner genom bostadsområdet och utnyttjar denna koppling. Torget trappar sig ner mellan bostadsbebyggelsen och skapar en rumslig rytm där stråket öppnar och sluter sig. I de öppna delarna bildas mindre platser och stråket kantas av perennplanteringar. I det centrala torgrummet har konstnären Mats Andersson arbetat med ett konstverk i markbeläggningen som tar ansats ifrån planlösningen på ett av de ursprungliga punkthusen från 1967.

Göta landsväg, i områdets norra del vid Fittja gård, har fått en tydligare landsvägsgestaltning där fokus har legat på att bevara den befintliga trädallén.

Projektet är nominerat till europeiska unionens Mies van der Rohe-pris 2015.

Relaterade projekt