The Rocks

Studentbostäder på KTH – Ekens kretslopp

Den nya utformningen av studentbostäder vid KTH är inspirerad av platsens säregna landskapskaraktär med förkastningsbranter samt synliga hällar och berg i dagen. Visionen är att ge området en karaktär av institutionspark med lamellhusstruktur som anpassar sig till topografin. Utöver fokuserar projektet på att medvetet arbeta med siktlinjer och övergångar mellan naturmarkskaraktär och anlagd park. Uppdraget har genomförts i nära samarbete med Semrén & Månsson Arkitekter.

Gränsen mellan landskapet och det byggda är viktig och skarp. Det gäller både där landskapet möter byggnad liksom där landskapet möter hårdgjord mark. Utomhus används kraftfulla enkla material som anknyter till byggnadernas materialitet och känsla. Ekens kretslopp utgör en viktig del och inspiration i landskapsgestaltningen för området. Kring byggnaderna bildar trädkronorna ett sammanhållande kitt. Den vintergröna tallen tillsammans med ek och björk (alla karaktärsträd på KTH) bygger upp den gröna karaktären i området. Mellan byggnaderna skapas två rum med motsatta karaktärer. Den ena, Kilen, gestaltas efter en hårgjorda horisontell känsla och den andra av Tallgården, med det mjuka, gröna och vertikala som ledord. Tillsammans länkar de ihop den västra sidans naturmarkskaraktär med den östra sidans karaktär av park.

Relaterade projekt