Vallastaden

Utmanande bostadsmiljöer

Projektet innefattar sex små gårdar (5×20 meter) inom Bo- och Samhällsexpot ”Vallastaden” 2017 i Linköping. Utifrån utställningens tema, ”Människan bygger staden”, och ett detaljerat kvalitetsprogram har 40 aktörer byggt 1000 bostäder och skapat en tät, grön och blandad stadsdel vimlande av arkitektoniska grepp och nytänkande lösningar.

Utmaningen i detta uppdrag har varit att planera och bygga sex gårdar på kort tid, med höga krav för att uppnå ”Mässkvalitet”, inom pressade ekonomiska ramar. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv formulerades därför tidigt fyra grundpelare för uppdraget. Ekonomi; – i form av industriellt byggande (funktion) -i form av mångfunktionella ytor (ekologi), – i form av biologisk mångfald och social hållbarhet och – i form av gården som mötesplats. Ett tydligt exempel av hur detta praktiskt har implementerats i gestaltningsprocessen har varit att utveckla och utnyttja potentialen i industriellt byggande även för marken. Genom att använda olika material och befintliga produkter framtagna för landskapsprojekt och genom att titta på möjligheten att använda element framtagna för husproduktion har gårdarna fått intressanta egna uttryck.

 

Relaterade projekt