Grenadjärsparken

En helande länk i Linköping

Under 2018 tog Funkia fram ett gestaltningsprogram för Grenadjärsparken i Linköping.

Den parkutformning som programarbetet baserades på, ritades och anlades för drygt 100 år sedan. Gestaltningen var ett resultat av ett samarbete mellan trädgårdsarkitekt Rudolf Abelin trädgårdsingenjör Iwan Lindwall och tre officerare, då Grenadjärsparken anlades som förpark till militäranläggningen Garnisonen

Med sina knappa 1,3 km från Stora Torget, ligger Grenadjärsparken i nuläget precis i kanten av Linköpings innerstad. I framtiden är det emellertid troligt att detta grönområde kommer räknas till innerstaden, i och med den pågående förtätning som innefattar Grenadjärsparken och dess omgivningar. Projektområdet har ett genomgående huvudstråk för gång- och cykeltrafik som kopplar ihop Grenadjärsparken norrut med Magistratshagen och i förlängningen med Linköpings centrala delar. Stråkets rörelse söderut leder mot Garnisonen och Vallaskogen och ytterligare mot Lambohov och Tinnerö Eklandskap, vilket leder till att parken är en viktig del i den gröna korridor som har koppling från Trädgårdsföreningen till Tinnerö eklandskap.

Förslaget ”den helande länken” syftar till att skapa en parkmiljö som länkar samman omgivningen; Trädgårdsföreningen och Magistratshagen i norr, Djurgårdsgatan i väster, Vallaskogen i sydväst och i förlängningen Tinnerö eklandskap i söder. Förslaget ämnar även prioritera och förstärka parkens växt- och djurliv och därigenom belys den helande kraft som naturen besitter. Genom mindre tillägg som att komplettera och förstärka de befintliga gångstråken, förtydliga entréerna och anlägga gläntor för social samvaro skapas en attraktiv, intressant och funktionell park- och rekreationsmiljö där såväl naturen som kulturhistorien blir synliga och utvecklas.

Relaterade projekt