Kvarteret Kromet

Parallellt uppdrag om offentliga rum invid Göta Älv

Kvarteret Kromet ligger precis invid Göta älv i området Lilla Bommen och i direkt anslutning till den nya Hisingsbron. Området utgör en del av stadsdelen Gullbergsvass som redan tidigt i Göteborgs historia stod värd för en viktig del av hamnen och som sedan dess har fungerat som mötesplats och viktig knutpunkt. Genom överdäckningen av Götatunneln skapas möjligheter för en sammanlänkad stadsstruktur där området öster om Nya Hisingsbron länkas samman med Centralstationen och den kommande bebyggelsen där. Lilla Bommen kan idag verka som ett ogästvänligt hamnområde lite utanför centrum, men är i realiteten Göteborgs nya centrumpunkt i den nya Älvstaden med potential att i framtiden utgöra det centrala navet i Göteborg. Här förbinds både farled för båtar, buss, spårväg, järnväg, bilvägar samt gång och cykel.

Projektgruppens ambition är att tillföra hamnområdet Lilla Bommen ett projekt med varierade, annorlunda, mötesplatser som ger stadsdelen liv genom hela dygnet, inte bara under kontorstid. Projektet blir en av de högsta träbyggnaderna i världen och kommer att visa upp Göteborg som en framtidsinriktad grön stad. Förslaget bygger på att skapa kvarter för möten och samarbete mellan boende, kontorsarbetande, boende och kontorsarbetare, boende och göteborgare, göteborgare och världen. En plats för co-work och co-live; Co-exist.

Stadsdelen Gullbergsvass har sitt namn efter sin tidiga karaktär av vassruggar i sank sjöbotten. Det mesta av området låg ursprungligen under vatten och vassarna här utgjorde ett habitat för rikt fågelliv. Den nya gestaltningen av landskapet utgår ifrån platsens historia och återkopplar till dessa kvaliteter. Genom kajens nya mjukare formspråk binds hav och land samman, samtidigt som våtmarker med vass kan anläggas här för rening och fördröjning av dagvattnet. Vassen bidrar också till klimat, sol- och vindskydd och skapar rumslighet, samtidigt som den även för in en mjukare textil kvalitet på platsen. För att utnyttja de starka rekreationsvärden som älven skapar här och möta vattnet bättre, skapas ett nytt vistelsestråk i kajlivet av träspänger med platser för fiske och rekreation. I anslutning till våtmarkerna anläggs också musselbankar som filtrerar vattnet och bidrar till organisk rening för att förhindra ökade föroreningar i älven.

Relaterade projekt