Kvarnkullen

Ny stadsdelspark blir social nod

Kvarnkullen i sydvästra Ursvik är en av de viktigaste parkerna i den nya stadsdelen. Den förblir en grön spridningslänk med grova tallar, klippbranter och spår av kulturväxter men också en plats för rekreation såväl som för aktivitet. Parkens strategiska läge i relation till intilliggande stadsdelar gör den till en social nod och mötesplats för människor i alla åldrar. Parken är utformad med platsens natur och befintliga värden som utgångspunkt. Skogen och topografin är platsens starkaste karaktärsdrag. Genom att på olika sätt tillgängliggöra och skapa gläntor i parken lockas besökare av olika åldrar och bakgrund ut i naturen.

För att behålla platsens starkaste karaktärsdrag och identitet har flera skogsbevuxna partier bevarats. Objekt placeras varsamt i parken för att locka besökarna till dessa delar utan att påverka dem för mycket. Bevarade lämningar får en ny funktion och förgyller promenaden runt parken, tillsammans med storvuxna karaktärsstarka tallar bidrar de med platsidentitet. Kraftiga branter lämnas orörda och skapar dramatik i parken.

Sociala gläntor anläggs runtom i landskapet. Gläntorna tar tillvara på topografin och utgörs av toppen, lekterrassen, odlingsterrassen, idrottsplatsen, multiplatsen/norra entrén och entrétorget. Bevarade träd och berg i dagen tillsammans med stiliserade landskapselement skapar rumslighet och kopplar ihop dessa nyanlagda gläntor med befintlig skog och topografi.

Slingor leder besökarna genom skogspartier och binder ihop gläntorna. Längs slingorna finns det uppehållsplatser där besökare kan slå sig ner och njuta av skogen och dess vyer. Rörelsen genom parken är bland annat lätt uppåt, mot ljuset och supergläntan på toppen. Skarpa svängar gör att siktlinjerna ständigt förändras, vilket skapar överraskningsmoment och mötet med skogen kan ske gradvis.

Relaterade projekt