Mälarvägen

Mälarvägen, Upplands Väsbys huvudinfart från E4:an, har omvandlas till en välkomnande entré till staden och kommer att bli en stadsgata med fokus på folkliv och stadspuls. Gatan kommer i framtiden att kantas av nya bostadshus med verksamheter och uteserveringar i bottenplan. Samtidigt ska gatan hantera en stor mängd trafik, varför vi har valt att dela in gaturummet i olika zoner. Gående får ett generöst tilltaget utrymme och ett dubbelriktat cykelstråk löper längs södra sidan och kopplar vidare till övriga cykelvägnätet.

De generösa grönytorna är identitetsskapande element som med sina perenner, buskar och prydnadsgräs bidrar till en grön och trivsam miljö. Silverlönn och lutande granitmurar skapar en tydlig rumslighet i körbanan medan de lägre magnoliaträden ger en mänsklig skala vid gång och cykelstråken. De lutande planteringsytorna vänder sig mot fotgängare och cyklister och gör att grönskan och blomningen kommer nära. På murarna skapas sittplatser på murkanterna samt i generösa, dubbelsidiga soffor som ger ett gediget intryck.

Markbeläggningen är utformad i ett mönster av betongplattor varvat med flammad granit för att skapa skiftningar och en dynamik i ljusets reflektioner såväl dag som kväll. Band av ett karaktäristiskt marktegel bidrar till känslan av hög kvalitet och en sammanhållen gestaltning.

Relaterade projekt