Vasa Salutorg

Bygdens Torg

Inspiration till gestaltningen är hämtad från det maritima Vasa som innehåller Kvarkens unika kustmiljöer med landhöjningen som ger ett ständigt föränderligt landskap med stensträngar och en speciell flora och fauna. Här finns också den vackra Österbottniska ekan och byarnas tätt samlade fiskebodar. Inspiration kommer också från den innovativa staden, Nordens energistad, där det är pulsen och mötet mellan människor och organisationer som skapar förutsättningarna. Men Salutorget är inte bara kusten och staden Vasas torg, det är hela också regionens Torg och här finns skogarna och skogsbruket med sin trä- och timmertradition. Här finns jordbruksbygden med sina ängslador.

Genom att ladda en plats med lekfulla och vackra associationer till regionens historia och geologi, till dagens innovationsanda, på den hållbara miljöns villkor kan det nya Torget bilda spelplan för ett framtidens torg som hela regionen kan kalla för sitt.

En aktiv och lekfull torgmiljö för alla

I en ram runt torget skapas ytor för olika typer av vistelse och funktioner. Aktivitetsramen vänder sig både inåt och utåt och stärker därmed kopplingarna mellan fasadernas och esplanadernas aktiviteter och den flexibla öppna torgytan i mitten. Samma princip gäller också för Hovrättsesplanadens Stadsgalleri. Den nya byggnaden ”Torghubben” avskärmar också torget från buller och visuella intryck från den starkt trafikerade Vasaesplanaden vilket både ger en tryggare vistelseyta liksom bättre vistelsekvaliteter.

Torgets ramverk av vistelseytor liksom Hovrättsesplanadens Stadsgalleri innehåller lekfulla element, (bl a hammockarna i pergolan, den häng- och klättringsbara stapelbädden, solsoffan och konst) och lekbara platser (bl a vattenspelet, torgets regngård och Stadsgalleriets helhetsmiljö) liksom trygga platser att vistas och vila på. I Stadsgalleriet finns också lekmiljön Leka-eka specifikt riktad till yngre barn och inspirerad av kustmiljön bla i form av Österbottenekan som sand, gung och lekhus och balanslek i form av Kvarkens stensträngar. I Torgets sociala regngård kan man utforska planteringarna genom träspänger och bryggor där spännande föremål tillför upptäckarglädje längs med vägen.

Stadgrönskan

Inspiration till planteringarna hämtas från det omgivande landskapets naturtyper, framför allt landhöjningens olika vegetationszoner. Men som kontrast till den omgivande naturen förekommer biotoperna här i stiliserad form; lite mer ordnad, mer färgstark och mer tydlig. De olika växtzonerna symboliserar landhöjningens zoner och följer grovt torgets höjdsättning.

Genom att använda arter från dessa biotoper stärker vi igenkänningen och kopplingarna (för både människa och djur) till omgivningen. Träd av olika arter ger en robust grönstruktur som klarar av framtida klimatförändringar.

Hållbarhet och ekosystemtjänster

Den enskilt viktigaste hållbarhetsfaktorn för Salutorget är den sociala och målet är ett levande centrum för både vardag och fest för Vasaborna och Österbottningarna. Ett torg att ta till sitt hjärta och därmed bli Bygdens torg. Genom gestaltning och aktivering skapar vi ett torg och en gågata för alla, oberoende kön, ålder eller etnicitet. För att uppnå de globala målen i agenda 2030 krävs dock att fler frågor adresseras med allvar. All befintlig naturstensbeläggning återbrukas i det nya förslaget liksom granitmurar och granitsittmöbler. Dagvattnet hanteras på plats och föreslagna planteringar ökar biodiversiteten och bidrar därmed till den ekologiska och ekonomiska hållbarheten och resiliensen. Byggda konstruktioner såsom sittmöbler, Torghubben, pergolor och belysningsmaster tillverkas i trä för att minska CO2-utsläppen. Ett mer levande torg bidrar också till ökad trygghet och en bättre hälsa.

Relaterade projekt