Saimaparken

Fem karaktärer

Uppdraget innebar att först ta fram ett förslag och sedan förfrågningsunderlag och bygghandling för Saimaparken. I förslagsdelen ingick också att medverka i ett par medborgardialoger.

Parken är väl använd av förskolan och barn från kvarteren runt omkring. Delar av parken används också flitigt av boende i direkt anslutning till parken; i vissa fall så mycket att den nästan räknas som en förlängning av boendes privata bostadsgårdar. Det finns stora befintliga kvalitéer i parken vad gäller växtmaterial, rumsligheter och människor som känner ett ansvar och som bryr sig om parken. Däremot var möbler och redskap mycket slitna, vissa funktioner inte längre aktuella, skötseln eftersatt och utbudet begränsat. Viss problematik vad gäller trygghet och belysning fanns också och ett belysningsprogram arbetades fram parallellt.

Som utgångspunkt för förslaget hade vi önskemål från staden och stadsdelen samt idéer och förslag från boende och brukare som framkommit under ett par ”gåturer” (varav en trygghetsvandring) genomförda tidigt under projektet.

Parken delades in i 5 rum; skogen, vardagsrummet, aktivitetsytan, pelousen och trädgården. Respektive plats definierades utifrån potentiella sociala respektive ekologiska tjänster. Sammantaget skulle dessa fem platser svara upp mot de önskemål som fanns på platsen.

Relaterade projekt