Thuleparken

En stadspark byter skepnad

Upprustningen av Thuleparken är en del i en omfattande centrumutveckling av Gnesta tätort. Inför upprustningen utfördes en medborgardialog med stor iver och engagemang från medborgarna. Denna ligger till grund för ett utförligt programunderlag inför parkupprustningen.

Thuleparken ligger mitt i Gnesta och har formen av en kil där spetsen i öster ansluter till Stora torget. I söder angränsas parkområdet av villabebyggelse och i norr av hyreshus i fyra plan. Två helt nybyggda fyravåningshus står i parkens sydvästra del. Genom parken löper ett gång- och cykelstråk från centrum ut mot tätortens sydvästra delar. Thuleparkens befintliga värden utgörs framförallt av växtmaterial medan möbler och redskap var slitna. Parkens skötsel var eftersatt och aktivitetsutbudet begränsat, framförallt för yngre tonåringar och äldre barn.

Förslaget tar ett helhetsgrepp om parkområdet och delar in Thuleparken i fyra olika funktionella delar – den gröna friytan, parkleken, aktivitetsdelen och en parkdel med fokus på växtlighet.

Upprustningen utföras gradvis i tre olika etapper.

Relaterade projekt