Köpmangatan

Samspel för alla!

Projektet förvandlar en traditionell gatumiljö till en samspelsyta (shared space) där bilar, cyklister och fotgängare vistas i trafiken på lika villkor. Genom att utforma gatan till en så kallad shared space-yta finns förutsättningar för platsen att förutom rörelse, även inhysa vistelse och häng. Gatans dygnsmedeltrafik över året är 4600 fordon.

En av uppdragets stora utmaningar är att skapa en enhetlig yta som samtidigt är detaljrik. Detta har i gestaltningsförslaget lösts genom att arbeta med variation i markbeläggningens uttryck och karaktär. Torgets yta består av kvastad platsgjuten betong tillsammans med band av stål. Stålet delar upp betongen i mindre fält och dessa vrids så att fogarnas riktning varierar mellan fälten. På detta vis skapas en sammanhållen och samtidigt levande yta. Murar i Corten skapar på ett subtilt sätt zoner helt fria från biltrafik.

En upphöjd gräsyta med trappa skyddar en befintlig blodlönn samtidigt som den utgör en naturlig mötesplats. En av de befintliga lindarna rivs för att öppna upp en siktlinje mot Fors kyrka på andra sidan ån. Där linden tidigare stod breder betongytan ut sig och inrymmer sittplatser i närhet till vatten. Närmast fasaden och vid kajkanten ordnas ytor för uteserveringar.

Under projektet har vi haft ett nära samarbete med konstnären Hanna Stahle, vilket resulterat i att hennes konstverk Ögat nu pryder torget.

Relaterade projekt