Bålsta Torg

Bålsta stationstorg är ett nytt stadsrum som blir länken mellan stationen och de centrala delarna i Bålsta tätort. Torget är ett av Bålstas viktigaste offentliga rum och ska välkomna resenärer och besökare samt utgöra en naturlig samlingspunkt för boende i Håbo kommun. Platsen blir också ett trivsamt rum för väntan, där pendlare lugnt kan invänta nästa avfärd. Rumsligt avgränsas torget av det nya Resecentret, spårvallen, Stockholmsvägen och nya bostäder. Formen har en tydlig riktning västerut mot kommunhuset, handeln, skolorna och vårdcentralen.

Torget är grönt för att knyta an till den tradition som SJs Trädgårdsväsende historiskt har jobbat med och principen att järnvägarna skulle kompletteras med planteringar och välvårdade miljöer. Trädgården är även en viktig del av stadens identitet, både genom de centralt placerade villamattorna med sina trädgårdar samt kolonilotterna i den gröna dalen. Förutom tradition och ökad trivsel möjliggör ett grönt torg flera reglerande funktioner som lokal dagvattenhantering i planteringsytor.

Torget är flexibelt i sin utformning och en arena för stadens liv, här finns det ytor för marknader och evenemang. För att torget inte ska upplevas alltför storskaligt får torget en rumslig indelning som tar ner skalan och skapar koncentrerade ytor för vistelse. Platsen, som tidigare enbart var en trafikplats, blir nu en mötesplats med fler upplevelsevärden och sociala kvaliteter som kan få människor att uppehålla sig där.

Golvet flätar samman platsens asymmetriska form och mörka ränder binder ihop torgets sidor. Varma toner gör torget inbjudande och knyter an till Resecentrumbyggnaden.

Platsen som tidigare var hårdgjord får många nya träd. Trädvalet tar avstamp till den befintliga tallskogen norr om stationen där tall skapar en tydlig grön stomme på Stationstorget och vidare längs stråket mot centrala Bålsta. För att hantera mötet med stadens lövträdsalléer kombineras tallarna med ullungrönn och humlebok. En ny grön koppling skapas mellan tallskogen och den Gröna Dalen.

Trädgårdsterrassen

Från järnvägsstationen lutar hela torget, men ett centralt rum balanseras upp så att det delvis skär in i och delvis skjuter ut ur marken. Denna terrassering skapar bättre förutsättningar för vistelse och tillgänglighet och utformas för att ge en stark karaktär till stadsrummet. Nivåskillnaderna mot intilliggande stråk tas upp av granitmurar som omger platsen och nivåerna kopplas samman med sittvänliga trappor och inslag av podium. Golvet utgörs av natursten vilket ger platsen dignitet.

Trädgårdsterrassen är torgets hjärta, en skyddad lugn oas som gestaltas med inspiration ifrån trädgården: en lummig plats med inslag av öppen gräsyta, träd, blommande växter och porlande vatten.

På trädgårdsterrassen har växtligheten en framträdande roll. En rik variation av blommande träd, buskar och perenner ger ett högt prydnadsvärde och bidrar till ökad biologisk mångfald. Planteringarna innehåller inhemskt material med blomning och bär för insekter och fåglar. Perennernas färgsprakande blomning kombineras med högresta gräs som vajar i vinden. Stor vikt har lagt på årstidsvariationen.

Växterna är torktåliga och murar och planteringsräcken styr besökarnas rörelser vilket medför ett lågt slitage på grönytor. Allt regnvatten leds till regnbäddar som både fördröjer och renar dagvattnet.

Låga pärlhagtorn som tar ner skalan från intilliggande byggnader och bildar intima rum med sittplatser. Magnolior i varierande storlek bidrar till inramningen mot intilliggande gaturum och ger torget blomsterprakt på våren. I gräsytan står en ek som på sikt blir ett robust inslag i stadsrummet.

Gradängen

Vid Resecentrumbyggnadens Café-del skapas en gradäng med tydligt släktskap till trädgårdsterrassen. Trappor med podier och naturstensmurar tar upp nivåskillnaden på ett ödmjukt sätt som får byggnaden att landa på torget. Här kan besökarna dricka sin kaffe eller läsa en bok i bästa solläge. Perenner och buskar är samma som på parterrtorget och rödeken knyter an till eken som står i gräsmattan.

Stationsstråket

Likt en välkomnande matta börjar Stationsstråket vid tunnelmynningen till Bålsta Stationen. Stråket fortsätter tvärs över torget och kopplar samman stationsområdet med centrala målpunkter i Bålsta. Golvet av marktegel speglar en befintlig byggnadstradition, men den valda nyansen är mer naturnära och levande i sin karaktär. Markteglet avslutas i en fris av diabas som kopplar till landskapets diabasgångar. Med jämna mellanrum skapas sittkilar som möbleras med generösa hängmöbler och pärlhagtorn som tar ner skalan.

Ekosystemtjänster

För att gynna insekter och öka den biologiska mångfalden gestaltades omgivande slänter av örtvegetation och sandytor som gick om lott. Målet var att skapa en pollenrestaurang där en variation av arter lockar olika insekter. I sandytorna ligger stenblock med klappersten och död ved som skapar insektslyor och uppmuntrar till insektskurragömma. Användandet av inhemska arter bidrar till ökad biologisk mångfald.

Växterna bidrar till att skapa skyddade mikroklimat med jämnare temperatur samtidigt som de renar luften. Till planteringsytor leds även dagvatten för rening och fördröjning.

För minska inköp av nytt material tog Funkia, i samband med projekteringen av Bålsta Stationstorg, fram en möbelgrupp kallad ”återbruksfamiljen”. Under ett besök på kommunens lager inventerades material och förslag på ny användning presenterades. Av ett planteringskärl skapades exempelvis en hängmöbel, gamla trästockar blir sittplatser och stenblock blir naturliga inslag på torget.

Relaterade projekt