Bålsta Torg

Söder om det nya resecentret skapas ett nytt stadsrum som blir länken till de centrala delarna i Bålsta tätort och ska välkomna resenärer och besökare samt utgöra en naturlig samlingspunkt för boende i Håbo kommun. Torget omsluts av resecentret och i norr och har en tydlig riktning västerut mot kommunhuset, handeln och skolorna samt till vårdcentralen.

Från järnvägsstationen och spårundergången lutar torget ner till Stockholmsvägen och två tydliga stråk skapas på var sida om den centrala torgdelen. Gångytan närmast resecentret fortsätter som ett centralt stråk ner till de Bålsta centrum.

Torgets centrala del terrasseras för att skapa bättre förutsättningar för vistelse och de utformas för att ge en tydlig karaktär till stadsrummet med inslag av både vatten och växter. Torget gestaltas med inspiration ifrån parterrer, en formbunden gestaltning med inslag av vegetation. Vegetationen tillåts ta plats för att knyta an till den historiska traditionen som SJ’s trädgårdsväsende jobbat med och principen att järnvägarna skulle kompletteras genom planteringar och välvårdade miljöer.

Relaterade projekt