Kottespåret

Kottespåret är beläget i Igelbäckens naturreservat, som kännetecknas av vattendrag, blandskog, ängs- och betesmark samt kulturmiljö. Kottespåret sätter skogen i centrum på ett roligt, lärorikt och fysiskt utmanande sätt. Funkia har tagit fram byggbara skisser som kommunen har förverkligat på ett fint sätt i egen regi och med mycket material från skogen. Projektet har bland annat tagit vara på virke, grenar, stubbar och ris som kommer från gallring som ändå skulle ha utförts i naturreservatet.

Spåret är en utveckling av det tidigare ”Knattespåret” som utvecklas för att bidra till att öka barns rörelseglädje, både genom naturlig lek i skogen som genom tillförandet av olika stationer med anlagda hinder. Dessa hinder ska utmana barnen fysiskt och motoriskt i form av balans, klättra, krypa, springa och hänga. Utöver slingans fysiska moment ska knattespåret främja barns lärande, kreativitet och fantasi, det skapas delvis genom konceptet ”Följ hackspetten”. Hackspetten finns i form av snidade fåglar i trä, följer barnen utefter stigen och agerar vägvisare och pedagogiskt inslag för att lära stora och små om skog och natur.

Verktygslådan

Med inspiration från naturen läggs nya träelement till längs Kottespårets dragning. Stockar som avverkas i andra delar av naturreservatet används i byggnationerna av kottespåret bl.a. i form av stubbar, balansstockar, konstruktionsdelar, berättarstol och sittplattformar. En del stockar placeras i mark, barkas av och förses med mönster för att skapa nyfikenhet, fungera som riktningsgivare och så småningom stärka den biologiska mångfalden. Nya plattformar och trädinfästa hinderbanor bjuder in till utforskande och aktivitet. De flesta infästningarna för hinderbanorna ovan mark med hjälp av trädens, ofta tallarnas, stammar för att minimera behovet av grävning och tillförande av betong i mark. Kotten blir en lekfull markör som dyker upp längs spårets dragning och nya informationsskyltar har satts upp. Utmed stråket finns 14 stationer med olika innehåll.

Relaterade projekt