Solrosparken

Trycket på parkerna på Södermalm är högt och besöksantalet väntas öka i takt med att staden växer. Det finns därför ett ständigt behov av att utveckla och förnya stadsdelsområdets parker. Genom att bygga högkvalitativa och attraktiva grönytor med plats för återhämtning, lek och umgänge skapas förutsättningar för en hållbar stadsutveckling.

Solrosparken är en mindre kvarterspark som ligger mellan Nytorgsgatan 5 och 7 på nordöstra Södermalm. Platsen planlades som park först på 80-talet men platsens avgränsningar som tomt respektive gata har funnits med sedan 1600-talet. Parken ligger inom en av de särskilt utpekade värdekärnorna inom riksintresse för kulturmiljövården och omges av fina kulturhistoriska kvarter.

Då parken var mycket sliten och vissa material inte passade in i den kulturhistoriska miljön fanns ett behov av upprustning för att den skulle återfå sina kvaliteter. Målet med upprustningen av Solrosparken var att bättre anpassa platsen till den kulturhistoriska miljön samtidigt som innehåll, användbarhet och skötselförutsättningar skulle utvecklas och förbättras.

Parken är nu en oas med stark trädgårdskänsla och gatan har fått en karaktär passande den omgivande historiska bebyggelsen. Utsiktsplatsen har nu blivit mer betonad och gestaltad med finare material och utrustning samt ett räcke som bättre anknyter till platsens historia. Den rektangulära tomten, motsvarande tomten på 1674 års karta, är nu avläsbar. Likaså är det möjligt att avläsa Högbergsgatans sista del.

Relaterade projekt