Tobaksmonopolet

från en ödslig passage till en livfull nod

Kvarteret Tobaksmonopolet ligger på Södermalm i Stockholm där Maria Skolgata och Maria Bangata möter Ringvägen, ett industrikvarter under omvandling. I kvarteret ligger svenska tobaksindustrins huvudkontor samt fabrik och magasin och under förnyelsen uppfördes nytt höghus står nu på platsen där fabriksarbetarnas innergård tidigare låg.

För att kompensera förlusten av den grönskande innergården har bilparkering fått lämna plats för en blandallé med 18 nya träd i form av svarttall, robina, zelkova, ungersk ek och rödek. Trädvalet har gjorts med inspiration av upplevelsen från den tidigare gården. Här värnas den biologiska mångfalden samtidigt som noden ges en egen karaktär i förhållande till intilliggande urbana rum. Genom att jobba med flera olika arter skapas en årstidsdynamik som generar upplevelsevärden året om.

Gaturummet har möblerats med soffor och nya uteserveringar. Trottoarerna har breddats, cykelvägar har förbättrats och mot Ringvägen står tre diabasmurar som definierar rummet och skapar sittplatser i olika lägen. Gående får mer utrymme att röra sig på och ett nytt övergångsställe i förlängningen av Maria Skolgata kopplar ihop Maria Bangata med Tantolunden. Kvarteret har transformerats från en ödslig passage till en livfull nod.

Relaterade projekt